سامانه ثبت خسارت مشترکين خانگي و تجاري در سال 1398

مشترک گرامي، خواهشمند است ابتدا نکات زير را مطالعه نموده و در صورت موافقت ثبت نام را ادامه دهيد

اين فرآيند صرفا جهت ثبت خسارت وارده در سال 1398 به مشترکين داراي انشعاب قانوني با تعرفه خانگي و يا تجاري در اثر بروز خطا در داخل عرصه و اعیان ملک مشترک مي باشد.

با توجه اينكه تشريفات برگزاري مناقصه بيمه مشترکين از سوي شرکت توانير براي سال 98 درحال انجام مي باشد ، ثبت درخواست صرفا جهت جمع آوري اطلاعات بوده و مشترک مي بايست اسناد مثبته را نزد خويش نگهداشته و از مراجعه به امور خودداري نمايد. بديهي است پس از انعقاد و ابلاغ قرارداد نسبت به اطلاع رساني جهت ثبت درخواست در سامانه شرکت بيمه گذار اقدام مي گردد.

ثبت درخواست به منزله تاييد خسارت و مبلغ آن از سوي شرکت نبوده و پس از ابلاغ قرارداد بيمه از سوي شرکت توانير براي سال 98 ، فرايند اجرايي از سوي بيمه و سقف مبالغ جبران خسارت اطلاع رساني مي گردد. بررسي و تاييد درخواست ها بر عهده شرکت بيمه گذار برنده مناقصه خواهد بود

تمامي نکات فوق را مطالعه نموده و مايل به ثبت اطلاعات مي باشم